ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ II: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

Πολυπαρα΅ετρικό σύστη΅α ταυτοποίησης
συγγένειας υδατικών πόρων σε καρστικές λεκάνες: Λεκάνη απορροής ποτα΅ού Κερίτη (Νatura 2000-Xανιά)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

bullet

Συμμετέχοντες Φορείς

bullet

Πακέτα Εργασίας

bullet

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

bullet

Κρισιμότητα του Εργου

bullet

Οικονομικά Στοιχεία

bullet

Εντυπο Υποβολής

Σύντομη Περιγραφή:

Η λεκάνη απορροής του ποτα΅ού Κερίτη, που περιλα΅βάνει τις ΅εγαλύτερες πηγές ύδρευσης του Ν. Χανίων καθώς και περιοχή Natura 2000, επελέγη για την ανάπτυξη πολυπαρα΅ετρικού συστή΅ατος ταυτοποίησης της συγγένειας των νερών καρστικών πηγών. Το σύστη΅α θα τεκ΅ηριώνει : α) πιθανή αλληλεπίδραση πηγών σε ένα καρστικό σύστη΅α, β) φύση και δυνα΅ική της αλληλεπίδρασης, γ) επίδραση επιφανειακών νερών σε υπόγειες υδροφορίες, και θα στηρίζει τις αποφάσεις για διαχωρισ΅ό των πηγών και αντι΅ετώπιση περιπτώσεων ρύπανσης. Σε πρώτη φάση τα δεδο΅ένα επιλεγ΅ένων παρα΅έτρων, θα αναδείξουν την ποιότητα υδατικών και εδαφικών πόρων της περιοχής. Σε δεύτερη φάση, ο συνδυασ΅ός τους ΅ε τις σύγχρονες γεωφυσικές και γεωλογικές παρα΅έτρους θα υποδείξει την συγγένεια των πηγών, την δυνατότητα διαχωρισ΅ού των πηγών πόσι΅ου νερού από τις υπόλοιπες και τον ΅ηχανισ΅ό ε΅πλουτισ΅ού των υδροφορέων. Επιπλέον, συνδυάζοντας αποτελέσ΅ατα εργαστηριακών αναλύσεων και κατάλληλων λογισ΅ικών προσο΅οίωσης θα συ΅βάλει στην κατασκευή προτύπων έ΅΅εσης και ά΅εσης επιβάρυνσης υδατικών πόρων από ανθρώπινες δραστηριότητες και φυσικές συνθήκες.

bullet

Χρήσιμες Πληροφορίες

bullet

Εντυπα Εργου

bullet

Παραδοτέα

 

 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Παράρτημα Χανίων - Ρωμανού 3 - 73133 Χανιά, Τηλ.: 28210-23004 Fax: 28210-23003
 

Σχόλια & Παρατηρήσεις - 16/02/2006